Algemene voorwaarden

1. Gebruiker en wederpartij 

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nieuwe Energie IV b.v., handelende onder de naam Beleggershypotheek, gevestigd aan het adres Laan van ‘s- Gravenmade 32 te (2495 AJ) Den Haag te Den Haag, hierna te noemen: “Beleggershypotheek”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de (indirect) bestuurders en/of vennoten van Beleggershypotheek en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Beleggershypotheek werkzaam zijn. 

1.2 De wederpartij van Beleggershypotheek is degene aan wie Beleggershypotheek enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”. 

1.3 Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Beleggershypotheek en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 

1.4 Beleggershypotheek treedt op als adviseur en bemiddelaar. De financiële instelling is de aanbieder van financiële producten, en de partij bij wie het financieel product wordt afgesloten. Deze algemene voorwaarden zien dan ook op de dienstverlening door c.q. namens Beleggershypotheek. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beleggershypotheek gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Beleggershypotheek gesloten overeenkomsten waarbij Beleggershypotheek zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. 

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Beleggershypotheek slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Beleggershypotheek en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

2.3 Aan Beleggershypotheek verstrekte opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen van Beleggershypotheek, nadrukkelijk niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de schriftelijk verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen anders blijkt. 

2.4 Door Beleggershypotheek opgegeven termijnen waarbinnen zij de aan haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren vormen altijd slechts een indicatie van de tijd die benodigd is voor de werkzaamheden. Het betreft geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

3. Offertes, aanbiedingen en advies 

3.1 De door Beleggershypotheek gepresenteerde maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder. 

3.2 Aan door Beleggershypotheek ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Beleggershypotheek een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 

3.3 Door Beleggershypotheek aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. 

 

4. Communicatie 

4.1 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Beleggershypotheek heeft bekend gemaakt, mag de Beleggershypotheek erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres. 

4.2 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Beleggershypotheek heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Beleggershypotheek heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 

 

5. Inschakeling derden 

5.1 Het is Beleggershypotheek toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Opdrachtgever. 

5.2 Voor zover Beleggershypotheek bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Beleggershypotheek is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. 

 

6. Honorarium en betaling 

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Beleggershypotheek toekomende honorarium bij complexe en impactvolle producten wordt via een uurtarief of vast honorarium overeengekomen en wordt schriftelijk met u vastgelegd. Eventuele door de Beleggershypotheek van de financiële instelling ontvangen provisie wordt met u verrekend. 

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. 

6.3 Facturen van Beleggershypotheek dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Beleggershypotheek voorgeschreven wijze. 

6.4 Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft. Beleggershypotheek is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Opdrachtgever of derden. 

6.5 Indien Opdrachtgever de door Beleggershypotheek aan hem verzonden facturen niet tijdig voldoet, raakt hij over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling het openstaande bedrag niet voldoet, raakt hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande factuur. 

 

7. Verplichtingen Opdrachtgever 

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Beleggershypotheek die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, veranderingen in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de waarde van de onroerende zaak enzovoort. 

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Beleggershypotheek zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Beleggershypotheek bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

7.3 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Beleggershypotheek verschafte informatie. Als Beleggershypotheek meer tijd of extra kosten moet besteden 

aan de uitvoering van de opdracht doordat informatie niet tijdig of volledig is aangeleverd, dan belast Beleggershypotheek de hieraan verbonden extra kosten door aan Opdrachtgever. 

7.4 De financiële instelling kan op grond van de hypotheek- of verzekeringsvoorwaarden gerechtigd zijn om de hypotheek of de verzekering te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan, als achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven. 

 

8. Aansprakelijkheid 

8.1 De aansprakelijkheid van Beleggershypotheek alsmede van haar (indirect) bestuurders, haar werknemers en de door Beleggershypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van de Beleggershypotheek wordt uitgekeerd, inclusief het door Beleggershypotheek te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt. 

8.2 In het geval de in lid 1 bedoelde beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Beleggershypotheek in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, van Beleggershypotheek alsmede van haar (indirect) bestuurders, haar werknemers en de door Beleggershypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde honorarium of de door de Beleggershypotheek ontvangen provisie. Voorts is de aansprakelijkheid van Beleggershypotheek beperkt tot de directe schade van opdrachtgever, zodat indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

8.3 Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Beleggershypotheek gebruikte software of computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Beleggershypotheek kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 

8.4 Beleggershypotheek voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daarom aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

8.5 Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 

8.6 Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan de Beleggershypotheek verzonden (email) berichten de Beleggershypotheek niet hebben bereikt. 

8.7 Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte rente of premies voor door hem, na bemiddeling van Beleggershypotheek, afgesloten financiële producten, niet (tijdig) heeft voldaan. 

8.8 Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan. 

8.9 In het geval Beleggershypotheek adviseert en/of bemiddelt bij financiële producten met een beleggingscomponent, verschaft Beleggershypotheek slechts een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor schade aan de kant van de Opdrachtgever, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten. 

8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Beleggershypotheek voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar (feitelijk) leidinggevenden. 

 

9. Overmacht 

9.1 Beleggershypotheek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Beleggershypotheek redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Beleggershypotheek ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht bestaande omstandigheden. 

 

10. Diversen 

10.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Beleggershypotheek alsmede de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 

10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Beleggershypotheek en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. 

10.3 Klachten met betrekking tot door Beleggershypotheek verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Beleggershypotheek, te worden ingediend bij Beleggershypotheek. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op. 

10.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Beleggershypotheek in verband met door Beleggershypotheek verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.